Informacje ogólne

KONTRAKT 1 | KONTRAKT 2 | KONTRAKT 3 | KONTRAKT 4 | KONTRAKT 5

 

Cel zadania:

Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa-Lublin-gr.państwa na terenie województwa lubelskiego jest jednym z elementów budowy nowoczesnego systemu komunikacyjnego Polski. W powiązaniu z pozostałymi drogami ekspresowymi planowanymi na tym terenie tj. drogi S19 na odc. gr.państwa-Kuźnica Białostocka-Białystok-Lublin-Rzeszów oraz odc. drogi S12 Piotrków Trybunalski-Radom-Kurów, budowa drogi S17 jest szczególnie istotna dla rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego i kraju. Realizacja tej drogi pozwoli na uzyskanie wymiernych korzyści na wszystkich poziomach: regionalnym, krajowym, oraz międzynarodowym m.in:

1. Wzmocnienie połączeń sieciowych.
Budowa drogi S17 pozwoli na poprawę podstawowego dla regionu lubelskiego połączenia komunikacyjnego ze stolicą kraju, oraz przez inne drogi wysokiej klasy z pozostałymi ośrodkami w kraju i sąsiednich państwach.

2. Poprawa spójności sieci drogowej kraju oraz jakości sieci dróg międzynarodowych.
Droga S17 jest podstawowym elementem sieci transportowej kraju. Jest również zaliczona do sieci dróg międzynarodowych jako droga E-372.

3. Uzyskanie korzyści społeczno-ekonomicznych.
Otwarcie komunikacyjne regionu uzyskane dzięki budowie tej drogi spowoduje zwiększenie jego dostępności i atrakcyjności, co wiąże się bezpośrednio ze zwiększeniem również innych korzyści społeczno-ekonomicznych wynikających m.in:

 • ze wzrostu gospodarczego na skutek wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej terenów łatwiej dostępnych komunikacyjnie i spowodowanego tym wzrostu zatrudnienia
 • rozszerzenia rynku turystyki, poprzez ułatwienie dostępności regionu bardzo ciekawego turystycznie jak np. Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie czy Roztocze
 • wzrostu handlu międzynarodowego poprzez poprawę dostępności do przejść granicznych.

4. Rozwój mobilności społecznej.
Wspomniane wyżej otwarcie komunikacyjne regionu zdecydowanie korzystnie wpłynie na rozwój mobilności społecznej.

5. Bezpieczeństwo transportu.
Dzięki bardzo dobrym cechom eksploatacyjnym, rozdzieleniu kolizyjnych rodzajów ruchu na drodze, zapewni ona duże bezpieczeństwo i komfort w ruchu pojazdów.

Stworzenie dobrej sieci transportowej w krótkiej perspektywie czasowej, której częścią jest budowa drogi S17, powinno przynieść szereg korzyści społeczno-ekonomicznych dla Lubelszczyzny wynikających z poprawy warunków inwestycyjnych i idących za tym: poszerzenia rynku pracy i przyśpieszenia rozwoju gospodarczego jednego z najmniej rozwiniętych regionów Wspólnej Europy. Istotny będzie również korzystny wpływ poprawy dostępności regionu na rozwój turystyki.
   Budowa tej drogi będącej elementem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T spełnia wymagania realizacji priorytetów rozwoju tej sieci (określonych Decyzjami Parlamentu i Rady nr 1692/96 i 884/2004 w tej sprawie) w szczególności w zakresie:

 • stworzenia i rozbudowy połączeń i głównych linii połączeń wewnętrznych koniecznych do eliminacji „wąskich gardeł”, uzupełnienie brakujących odcinków i dokończenie głównych tras, w szczególności na ich odcinkach transgranicznych, pokonywanie przeszkód naturalnych i polepszenie interoperacyjności głównych tras;
 • stworzenia i rozbudowy infrastruktury, która zachęca do połączenia sieci krajowych, aby umożliwić połączenie regionów peryferyjnych i ultraperyferyjnych w stosunku do regionów centralnych Wspólnoty, w szczególności w celu zmniejszenia wysokich kosztów transportu w tych regionach;
 • rozwoju stałej mobilności osób i towarów, zgodnie z celami Unii Europejskiej.

 

Realizacja inwestycji podzielona została na 5 Kontraktów:

 • Kontrakt nr 1:
  Zadanie nr 1 - odcinek  Kurów (od węzła "Sielce" wraz z węzłem) - węzeł "Bogucin" (wraz z węzłem).
 • Kontrakt nr 2:
  Zadanie nr 2 - odcinek  węzeł "Bogucin"  - węzł "Dąbrowica" (wraz z węzłem) wraz z Zadaniem nr 2a "Budowa drogi krajowej klasy GP: odcinek węzeł "Dąbrowica" - granica administracyjna miasta Lublin.
 • Kontrakt nr 3:
  Zadanie nr 3 - węzeł "Dąbrowica"  - węzeł "Lubartów" (wraz z węzłem) i odcinek drogi krajowej nr 19 klasy GP: węzeł "Lubartów" - granica administracyjna miasta Lublina.
 • Kontrakt nr 4:
  Zadanie nr 4 - węzeł "Lubartów" - węzeł "Witosa" z włączeniem do drogi Lublin - Piaski.
 • Kontrakt nr 5:
  Zadanie nr 5 - rozbudowa drogi krajowej nr 17(12) do parametrów drogi ekspresowej klasy S na odcinki Lublin (węzeł "Witosa") - Piaski (początek obwodnicy) od km 616+616 do km 630+400 wraz z Zadaniem nr 5a - budowa ul. "Projektowanej" (obecnie Al. NSZZ "Solidarność") klasy G, odcinek od A. Witosa (wraz z węzłem) w Lublinie do Al. Lotników w Świdniku.
   

 

Numer Kontraktu POIS.06.02.00-00-001/10

Wartość Projektu

Kontrakt nr 1:
629 480 879,10 PLN

Kontrakt nr 2:
415 121 411,12 PLN

Kontrakt nr 3:
474 801 609,99 PLN

Kontrakt nr 4:
629 070 061,68 PLN

Kontrakt nr 5:
402 392 617,61 PLN

Dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Wartość projektu:

3 346 797 539,58 PLN

Wysokość dofinansowania:

2 268 320 209,64 PLN

Data zakończenia realizacji:

24 miesiące
dla każdego Kontraktu

Zamawiający / Inwestor:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

GDDKiA Oddział Lublin
ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin
tel. 81/532 70 61, fax. 81/5324467

Kierownik
Projektu Unijnego

mgr inż. Stanisław Jurak
tel. 81/532 70 65, mobile: 795598053

Zespół Kierownika Projektu
Kontrakt 1

tel. 81/5349252

Zespół Kierownika Projektu  Kontrakt 2
tel. 81/5349253

Zespół Kierownika Projektu  Kontrakt 3
tel. 81/5349226

Zespół Kierownika Projektu Kontrakt 4
tel. 81/5349252

Zespół Kierownika Projektu Kontrakt 5
tel. 81/5349225

Instytucje zaangażowane w realizację Projektu:

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mir.gov.pl

CUPT - Centrum Unijnych Projektów Transportowych
www.cupt.gov.pl

GDDKiA 

www.gddkia.gov.pl

Komisja Europejska

ec.europa.eu

Zarządzanie projektem i nadzór budowy - Inżynier Kontraktu:

Konsorcjum Firm:

Lider ECM Group Polska S.A. Warszawa

Partner AECOM Ltd. Wielka Brytania

Inżynier Kontraktu
mgr inż. Zbigniew Cichosz

ul. Grenadierów 13, 20-331 Lublin

tel. 81 747 70 64

 

Biuro Inżyniera Rezydenta:

Kontrakt nr 1

Inżynier Rezydent: Mariusz Wierzchoś

Kontrakt nr 2

Inżynier Rezydent: Wojciech Daniłowicz

ul. Leśna 38 B, 20-423 Lublin

tel. 81 445 00 02

Kontrakt nr 3

Inżynier Rezydent: Wojciech Haręzga

ul. Leśna 38, 20-423 Lublin

tel. 81 534 02 17

Kontrakt nr 4

Inżynier Rezydent: Jacek Słabiak

ul. Rapackiego 25, 20-150 Lublin

tel. 81 718 74 63

Kontrakt nr 5

Inżynier Rezydent: Andrzej Linkowski

Wykonawca robót:

Kontrakt nr 1:
Konsorcjum firm:
Mota - Engil Polska Central Europe S.A.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów

Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lublina

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy

Kontrakt nr 2:
Budimex S.A/Ferrovial Agroman S.A

Kontrakt nr 3:
DRAGADOS S.A

Kontrakt nr 4:
DRAGADOS S.A

Kontrakt nr 5:
Budimex S.A/Ferrovial Agroman S.A